Tipărire

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 4 IULIE - 5 AUGUST 2019


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 31 IULIE 2019 - INTERVIU


REZULTAT CONTESTAȚIE PROBA SCRISĂ PRIVIND CONCURSUL DIN DATA DE 26 IULIE 2019


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 26 IULIE 2019 -  PROBA SCRISĂ 


REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS 04 IULIE - 05 AUGUST 2019


ANUNȚ DE OCUPARE A UNUI POST VACANT - SECȚIA ARTE GRAFICE, DOCUMENTARE - 04 IULIE - 05 AUGUST 2019

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 04 iulie - 05 august 2019, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant:

 - Șef secție - Secția Arte Grafice, Documentare

Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în perioada 18-19 iulie 2019;
b) proba scrisă pe data de 26 iulie 2019, ora 10:00;
c) interviul pe data de 31 iulie 2019, ora 10:00.

 Înscrierile se primesc la Serviciu Resurse Umane până la data de 17 iulie 2019, ora 13.00, tel.: 021.313.17.44. sau 021.313.30.30 / 817.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţii generale disponibile AICI:

 CALENDAR CONCURS ȘEF BIROU SECȚIA ARTE GRAFICE, DOCUMENTARE


REZULTATELE  CONCURSULUI - POSTURI VACANTE - DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 14 MAI - 19 IUNIE 2019


REZULTATE CONTESTAȚII - PROBA INTERVIU - SECȚIA EDUCAȚIE... -  CONCURSUL DIN DATA 13.06.2019


REZULTATE CONCURS SECȚIA EDUCAȚIE - PROBA INTERVIU - 13 IUNIE 2019

 


REZULTATE CONTESTAȚII - PROBA SCRISĂ DE SPECIALITATE - SUSȚINUTĂ PE DATA DE 07.06.2019

 


REZULTATELE  CONCURSULUI - POSTURI VACANTE - DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 14 MAI - 12 IUNIE 2019


REZULTATE CONTESTAȚII - PROBA INTERVIU - CONCURSUL DIN DATA 07.06.2019


REZULTATE CONCURS  SECȚIA EDUCAȚIE ... - 14 MAI - 19 IUNIE 2019 - PROBA SCRISĂ DE SPECIALITATE


REZULTAT INTERVIU - CONCURS POSTURI VACANTE - 14 MAI - 12 IUNIE 2019


REZULTATE CONCURS  SECȚIA EDUCAȚIE ... - 14 MAI - 19 IUNIE 2019 - PROBA SCRISĂ LA LIMBA STRĂINĂ


REZULTATE CONCURS POSTURI VACANTE - 14 MAI - 12 IUNIE 2019 - PROBA SCRISĂ


REZULTATE SELECȚIE DOSARE - CONCURS POSTURI VACANTE - SECȚIA EDUCAȚIE ... - 14 MAI - 19 IUNIE 2019


REZULTATE SELECȚIE DOSARE - CONCURS POSTURI VACANTE - 14 MAI - 12 IUNIE 2019


ANUNȚ DE OCUPARE A UNOR POSTURI VACANTE - 14 MAI - 12 IUNIE 2019

CALENDAR CONCURS 14 MAI - 12 IUNIE 2019

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 14 mai - 12 iunie 2019, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, București, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante:

- Șef secție - Secția Arte Grafice, Documentare
- Șef birou - Birou Artă Europeană și Decorativă
- Șef laborator - Laborator Restaurare textile
- Restaurator S IA - Compartiment Investigații fizico-chimice
- Restaurator S I - Laborator Restaurare Pictură tempera
- Restaurator S II - Laborator Restaurare textile
- Restaurator M I - Laborator Restaurare Ceramică-sticlă, metal
- Conservator S II - Birou Artă Românească Modernă
- Conservator M II / deb. - Secția Muzeul Colecțiilor de Artă
- Redactor S I - Birou Artă Orientală, Publicații
- Auditor S I - Compartiment Audit Public Intern
- Auditor S II - Compartiment Audit Public Intern
- Economist specialist S IA - Serviciu Economic (2 posturi)
- Consilier juridic S IA - Compartiment Achiziții Publice
- Referent de specialitate S III - Serviciu Resurse Umane, Salarizare
- Muncitor calificat (electrician) - Serviciu Tehnic
- Muncitor calificat (tâmplar) - Serviciu Tehnic
- Supraveghetor muzeu - Birou Securitate, Pază, Supraveghere (4 posturi)
- Paznic (4 posturi) - Birou Securitate, Pază, Supraveghere
- Pompier (4 posturi) - Birou Privat Situații de Urgență
- Manipulant bunuri (2 posturi) - Serviciu Administrativ

Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în perioada 28-29 mai 2019;
b) proba scrisă pe data de 03 iunie 2019, ora 10.00;
c) proba practică pentru muncitor calificat (tâmplar) și manipulant bunuri va avea loc pe data de 03 iunie 2019, ora 10.00;
d) interviul pe data de 07 iunie 2019, ora 10.00.


ANUNȚ DE OCUPARE A UNOR POSTURI VACANTE - SECȚIA EDUCAȚIE, COMUNICARE, PROIECTE CULT. ȘI MARKETING - 14 MAI - 19 IUNIE 2019

CALENDAR CONCURS SECȚIA EDUCAȚIE ȘI COMUNICARE

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 14 mai-19 iunie 2019, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante:

- Referent S, gr. I/ debutant (Comunicare) - 2 posturi
- Referent S, gr. I/ debutant (Educație) - 1 post
- Muzeograf S, gr. II - (Educaţie) - 1 post

Concursul constă în următoarele etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în zilele de 28-29 mai 2019;
b) proba scrisă eliminatorie la limba străină va avea loc pe data de 03 iunie 2019, ora 10.00; NOTA OBŢINUTĂ NU ARE PONDERE LA MEDIA FINALĂ;
c) proba scrisă de specialitate va avea loc pe data de 07 iunie 2019, ora 10.00;
d) interviul va avea loc pe data de 13 iunie 2019, ora 10.00.

Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conţine următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
- actul de identitate (original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
- documente care să ateste nivelul studiilor, specializărilor şi îndeplinirii condiţiilor specifice (original şi copie);
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
- scrisoare de intenţie (pentru cei cu studii superioare);
- scrisoare de recomandare (pentru cei cu studii superioare);

Înscrierile se primesc la Serviciu Resurse Umane până la data de 27 mai 2019, ora 13.00, tel.: 021.313.17.44. sau 021.313.30.30 / 817.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:

Referent S, gr. I / debutant (Comunicare) - 2 posturi

Cerinţele postului:

-studii superioare în domeniul jurnalism, filologie, comunicare, publicitate, artelor plastice și decorative, istoria artei sau în alte domenii socio-umane;
- minimum 6 luni vechime cu studii superioare (condiții valabile numai pentru postul de referent S, gr. I);
- cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel avansat: engleză sau franceză (probă scrisă eliminatorie);
- capacitate de analiză și sinteză;
- bună cunoaștere a mediului on-line și a celui digital de specialitate (presă și muzee/instituții de cultură);
- abilităţi pentru lucrul cu publicul;
- abilităţi de comunicare cu mass-media şi în social media;
- disponibilitate pentru a lucra cu publicul și în afara orelor de program.

Bibliografie:

- Management muzeal şi educaţie muzeală, capitolul "Relaţiile Publice şi Educaţia", Editura Asociaţia muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010;
- Marketingul muzeal pentru nonmarketeri, Alexandra Zbuchea, Bucureşti, Editura Tritonic, 2014
- Practica relaţiilor publice în muzee, Alexandra Zbuchea coordonator, Editura Comunicare.ro SNSPA, Bucureşti, 2014;
- Măciucă, Alexandru, Muzeul Colecţiilor de Artă, editura MNAR, Bucureşti, 2013;
- Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul colecţiilor, editura MNAR, 1999.

Referent S, gr. I / debutant (Educaţie) - 1 post

Cerinţele postului:

- studii superioare în domeniul artelor plastice și decorative, istoriei artei, istoriei, pedagogiei, psihologiei, filologiei sau în alte domenii socio-umane;
- minimum 6 luni vechime cu studii superioare (condiții valabile numai pentru postul de referent S, gr. I);
- cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel avansat: engleză sau franceză (probă scrisă eliminatorie);
- abilităţi pentru lucrul cu publicul de diverse categorii de vârstă, în special copii;
- disponibilitate pentru a lucra cu publicul și în afara orelor de program

Bibliografie:

- Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul colecţiilor, editura MNAR, 1999;
- Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul Galeriei de Artă Veche Românească, editura MNAR, 2008;
- Matache, Maria, Muzeul Naţional de Artă al României. Maeştrii picturii europene. Secolele XV-XVIII, editura Electa, 1998;
- Măciucă, Alexandru, Muzeul Colecţiilor de Artă, editura MNAR, Bucureşti, 2013;
- Management muzeal şi educaţie muzeală, capitolul "Relaţiile Publice şi Educaţia", Editura Asociaţia muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010;
- Talboys, Graeme K., Museum Educator`s Handbook, editura Gower, 2000.
- Nina Simon, The Participatory Museum, http://www.participatorymuseum.org/ 

Muzeograf S, gr. II (Educație) - 1 post

Cerinţele postului:

- studii superioare în domeniul artelor plastice și decorative, istoriei artei;
- minimum 6 luni vechime cu studii superioare;
- cursuri de formare în domeniul educației non-formale, psihologiei, pedagogiei sau sociologiei
- cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel avansat: engleză sau franceză (probă scrisă eliminatorie);
- bună cunoaștere a scenei culturale bucureștene și a ofertei educative existente pentru diferite categorii de vârstă;
- abilităţi pentru lucrul cu publicul de diverse categorii de vârstă ;
- disponibilitate pentru a lucra cu publicul și în afara orelor de program.

Bibliografie:

- Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul colecţiilor, editura MNAR, 1999;
- Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul Galeriei de Artă Veche Românească, editura MNAR, 2008;
- Matache, Maria, Muzeul Naţional de Artă al României. Maeştrii picturii europene. Secolele XV-XVIII, editura Electa, 1998;
- Măciucă, Alexandru, Muzeul Colecţiilor de Artă, editura Muzeul Național de Artă al României, Bucureşti, 2013;
- Management muzeal şi educaţie muzeală, capitolul „Relaţiile Publice şi Educaţia”, Editura Asociaţia muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010;
- Talboys, Graeme K., Museum Educator`s Handbook, editura Gower, 2000.
- Nina Simon, The Art of Relevance, http://www.artofrelevance.org/read-online/  
- https://nationalempnetwork.org/2018/07/13/easy-access-making-museums-accessible/ 

 

Manager interimar,
arh. Liviu Constantinescu