Muzeul Naţional de Artă al României

Despre muzeu

1837 - Domnitorul Alexandru Ghica transformă în palat de ceremonie casa construită în 1820 de Dinicu Golescu pe Podul Mogoşoaiei, pe locul ocupat acum de aripa de sud a clădirii muzeului.

 

Noul Muzeul al Republicii, înființat în 1948, a cuprins încă de la înființare un atelier de restaurare cu caracter general, dedicat lucrărilor din patrimoniul muzeului. Odată cu trecerea anilor, responsabilitățile acestuia s-au diversificat iar gradul sporit de profesionalizarea a personalului a permis înființarea unor ateliere specializate în funcție de tehnici și materiale. Atribuțiile secției de restaurare au crescut în complexitate, incluzând și activități de formare practică a participanților la cursurile post-universitare de specializare în funcție de disciplinele pentru care aceștia urmau a fi atestați. În anii 1970 și 1980 secția de restaurare a funcționat și ca laborator zonal. În această calitate personalul secției acorda asistență de specialitate unor muzee care nu dispuneau de ateliere și specialiști proprii. Pe măsură ce noi generații de absolvenți s-au specializat în diferite discipline ei au continuat să lucreze fie pentru acest muzeu fie pentru alte muzee din țară.

2015 

Certificatul de excelenţă TripAdvisor pentru anul 2015, acordat şi în acest an Muzeului Naţional de Artă al României de către cunoscutul portal de promovare turistică TripAdvisor.com, graţie recenziilor favorabile primite din partea vizitatorilor.

image

Gravura italiană din secolele XV-XVI & Școala de la Fontainbleau în colecția Muzeului Național de Artă al României, București
Autori catalog: Dana Crișan cu colaborarea lui Radu Bercea

Editura Muzeul Național de Artă al României, 2016

ISBN 978-606-8029-52-8

Preţ: 28,00 lei

image

Peisaje franceze în arta românească modernă
Autori catalog: Liliana Chiriac și Alina Petrescu

Editura Muzeul Național de Artă al României, 2016

ISBN 978-606-8029-55-9

Preţ: 35,00 lei

image

Artă pentru popor. Plastica oficială românească între 1948 și 1965
Autor catalog: Monica Enache

Editura Muzeul Național de Artă al României, 2016

Preţ: 55,00 lei

Expunerea este accesibilă pentru vizitatorii cu handicap locomotor, în prezenţa unui însoţitor.

I. Despre instituție

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

1.2 Conducerea

1.3 Organizare

1.3.1 Regulament de organizare și funcționare

1.3.2 Organigrama instituției

1.3.3 Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea instituției

1.3.4 Carieră

1.4 Programe și strategii

1.5 Rapoarte și studii

1.5.1 Rapoarte

1.5.2 Studii

        1.6. Tarife


II. Informații de interes public

2.1 Solicitări

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3 Buget

2.4 Bilanț

2.5 Achiziții publice

2.6 Declarații de avere și interese

2.7 Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii

2.8 Formulare tip


III. Contact

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 31 octombrie - 06 decembrie 2016, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante:

- Șef serviciu S gr. II (1 post Serviciu Economic);
- Consilier juridic S gr. IA (1 post Compartiment Achiziţii Publice).

Concursul constă în următoarele etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în zilele de 14 - 15 noiembrie 2016;
b) proba scrisă va avea loc pe data de 22 noiembrie 2016, ora 10:00;
c) interviul va avea loc pe data de 28 noiembrie 2016, ora 10:00.

Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
- actul de identitate (original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
- documente care să ateste nivelul studiilor, specializărilor şi îndeplinirii condiţiilor specifice (original şi copie);
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
- scrisoare de intenţie (pentru cei cu studii superioare);
- scrisoare de recomandare (pentru cei cu studii superioare);

Înscrierile se primesc la Serviciu Resurse Umane până la data de 11 noiembrie 2016, ora 13:00, tel.: 021.313.17.44. sau 021.313.30.30 / 817.


Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:


ȘEF SERVICIU S gr. II (1 post Serviciu Economic)

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale - ramura ştiinţe economice;
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor;
- minimum 3 ani vechime într-o funcţie de conducere.


BIBLIOGRAFIE:


- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Ordinul M.F.P. nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005;
- Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1661 bis/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Ordinul M.F.P. nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţi de gestiune;
- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
- Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
- O. G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 923/2014 – Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv și Codul specific de norme profesionale.

 

CONSILIER JURIDIC S gr. IA (1 post Compartiment Achiziţii Publice)

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental de ierarhizare ”Științe sociale”, ramura de științe ”Științe juridice”, specializarea ”Drept”;
- certificat expert achiziții publice;
- minimum 7 ani vechime cu studii superioare.


BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016;
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor - Monitorul Oficial nr. 393 din 23 mai 2016;
- Ordonanța de Urgență nr. 30 din 12 aprilie 2006 (*actualizată*) privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii**) - Monitorul Oficial nr. 365 din 26 aprilie 2016;
- Norme din 21 septembrie 2011 de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii - Monitorul Oficial nr. 677 din 23 septembrie 2011;
- Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) și a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, în ceea ce privește revizuirea CPV (1);
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Director general,
Călin Stegerean

Șef Serv. Resurse Umane,
Luminița Neagu

 

Calendarul concursului poate fi vizualizat aici.

Rezultatul selecției de dosare poate fi vizualizat aici.

Rezultatul concursului - proba scrisă susținută pe data de 22.11.2016 - poate fi vizualizat aici.

Rezultatul probei interviu susținută pe data de 28.11.2016 poate fi vizualizat aici.

Rezultatul concursului poate fi descărcat aici.